Cmentarz komunalny

Witamy na stronie internetowej Cmentarzy Komunalnych w gminie Kalinowo.

W naszym serwisie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące cmentarzy.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarzy.

Oddajemy do Państwa dyspozycji system GROBONET PRO® umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu. Proponujemy także zapalenie wirtualnego znicza! W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do działu kontakt

 

R E G U L A M I N

UŻYTKOWANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY KALINOWO

P o s t a n o w i e n i a     o g ó l n e

§ 1

1.      Cmentarze komunalne Gminy Kalinowo, w Kalinowie, Pisanicy i Prawdziskach są własnością Gminy Kalinowo.

2.      Nadzór nad zarządzaniem cmentarzami komunalnymi sprawuje Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 – 314 Kalinowo, czynny codziennie w godzinach od 7ºº do 15ºº, za wyjątkiem niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Telefon do zarządcy cmentarzy: 87 621 87 60 lub 87 621 87 67, e-mail: ug@kalinowo.pl

 

 

Z a s a d y    k o r z y s t a n i a   z     c m e n t a r z y    k o m u n a l n y c h

§ 2

1.      Cmentarze komunalne są czynne we wszystkie dni tygodnia, w godzinach: od 6ºº do 21ºº.

2.      W dniach 31 października, 01 i 02 listopada każdego roku cmentarze są czynne całą dobę.

§ 3

Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:

1.      Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

2.      Przebywania poza godzinami otwarcia.

3.      Prowadzenia działalności handlowej.

4.      Umieszczania reklam i ogłoszeń.

5.      Przebywania dzieci bez opieki dorosłych.

6.      Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych.

7.      Niszczenia zieleni.

8.      Zasadzania drzew i krzewów – prawo to przysługuje tylko właścicielowi cmentarza.

9.      Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych.

10.  Niszczenia pomników, nagrobków i ich elementów oraz urządzeń cmentarnych.

11.  Gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

12.  Wjazdu wszelkich pojazdów bez zezwolenia zarządcy cmentarza.

13.  Jazdy na deskorolkach, rowerach, motorowerach i innych pojazdach tego typu.

14.  Spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających.

15.  Wrzucania do pojemników na odpady elementów pomników, ziemi, korzeni, kamieni oraz innych odpadów niebędących odpadami cmentarnymi, w tym odpadów komunalnych pochodzących spoza terenu cmentarza.

W j a z d    n a     t e r e n     c m e n t a r z a

§ 4

Poza godzinami otwarcia cmentarza wstęp na jego teren mają:

1.      Policja.

2.      Uczestnicy ceremonii pogrzebowych i pracownicy organizujący te ceremonie.

3.      Pracownicy zarządcy cmentarza.

§ 5

Zakaz wjazdu na teren cmentarza nie dotyczy:

1.      Pojazdów wykonujących czynności związane z obsługą cmentarza.

2.      Pojazdów przygotowujących i obsługujących ceremonie pogrzebowe, w tym wykonawców pomników i nagrobków z tym, że:

·         wjazd możliwy jest wyłącznie do transportu elementów pomnika lub nagrobka oraz materiałów służących ich wykonaniu i tylko na czas rozładunku;

·         miejsce po wykonaniu prac powinno być niezwłocznie uprzątnięte             

i przywrócone do stanu poprzedniego, a nieprzydatne elementy i pozostałości powinny być uprzątnięte przez wykonawcę we własnym zakresie, bez wrzucania ich do pojemników na odpady cmentarne.

3.       Pojazdów policji, pogotowia ratunkowego i innych służb.

P r o w a d z e n i e    n a    t e r e n i e    c m e n t a r z a     p r a c

§ 6

1.      Wykonawca robót kamieniarsko – pomnikarskich, który nie jest właścicielem grobu lub nagrobka, powinien zawiadomić zarządcę cmentarza o zamiarze wykonanie robót co najmniej jeden dzień przed ich rozpoczęciem.

2.      Właściciele lub opiekunowie grobów mogą wykonywać prace związane z obsługą grobu,  w tym prace kamieniarsko – pomnikarskie we własnym zakresie, bez powiadomienia               o tym zarządcy cmentarza.

3.      Po zakończeniu jakichkolwiek robót związanych z obsługą grobu, w tym na przykład rozbiórki pomnika lub nagrobka, teren po wykonanych robotach porządkuje ich wykonawca, który we własnym zakresie powinien usunąć z cmentarza pozostałości niewykorzystanych elementów i materiałów budowlanych, nie korzystając w tym celu              z pojemników na odpady cmentarne.

4.      Wykonawca robót i prac określonych w punktach od 1 do 3 ponosi odpowiedzialność za wszelkie, powstałe wskutek jego działań i związane z tym szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie.

5.      Uporządkowane terenu po zakończeniu prac określonych w pkt 1 powinno być zgłoszone do odbioru zarządcy cmentarza.

O p ł a t y    c m e n t a r n e

§ 7

1.      Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty zgodne z Uchwałą Nr X/66/11 Rady Gminy Kalinowo, z dnia 18 listopada 2011 roku, opublikowaną w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.      Stawki opłat w cenach brutto wynoszą:

·         Za miejsce na kwaterze dla dorosłych w grobie ziemnym:

- pojedyncze                                -           100,00 zł

- podwójne                                   -           150,00 zł

- kwatera na 3 osoby                    -           200,00 zł

- za każde następne miejsce         -             50,00 zł

·         Za miejsce na kwaterze dla dzieci w grobie ziemnym:

- pojedyncze                                -             80,00 zł

- za każde następne miejsce         -            50,00 zł

·         Za miejsce i zezwolenie na wykonanie grobowca murowanego:

- dla 2 osób                                  -            1000,00 zł

- za każdą następną osobę           -              500,00 zł

3.  Opłaty wymienione w pkt 2 pobierane są na okres 20 lat; po upływie tego okresu opłatę,                

      w ostatnim roku jej obowiązywania, należy bez wezwania ponownie wnieść na konto

      Urzędu Gminy Kalinowo na kolejny dwudziestoletni okres.

4.  W przypadku nie uiszczenia opłaty za kolejny okres użytkowania grobu zarządca    

     cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku

 

P r a w o     d o     g r o b u

§ 8

1.      Prawo do opieki nad grobem posiada najbliższa rodzina osób zmarłych, która jest jednocześnie opiekunem grobu; wniesienie opłaty cmentarnej przez osobę inną niż opiekun nie powoduje nabycia przez tę osobę praw opiekuna grobu. Prawo do rezerwacji grobu za życia jest prawem osobowym, służącym do pochówku osoby, która je nabyła i osób jej najbliższych; nabycie praw do grobu następuje po dokonaniu czynności związanych z pochówkiem osoby zmarłej u administratora cmentarza i przedstawieniu karty zgonu, dla celu pochowania zwłok. Prawo to nie może być przekazywane drogą sprzedaży lub darowizny innym osobom. Opiekun grobu, po dokonaniu pochówku osoby zmarłej, zobowiązany jest do oznaczenia w widoczny    i trwały sposób pozostałych, zarezerwowanych pod przyszłe pochówki miejsc oraz do utrzymywania ich w stanie estetyki  i porządku.

2.      W szczególnych sytuacjach losowych (osoby samotne, nie posiadające rodziny   i innych bliskich), za zgodą zarządcy cmentarza prawo do grobu może być nabyte wcześniej, bez karty zgonu i pochowania zwłok. Miejsce pochówku wyznacza i wskazuje zarządca cmentarza.

 

D o k u m e n t a c j a    c m e n t a r n a

 

§ 9

 

1.      Ewidencję cmentarną prowadzi i przechowuje administrator cmentarza, w siedzibie którego należy zgłaszać wszelkie sprawy dotyczące grobów i chowania zmarłych.

2.      Opiekun grobu przekazując dane osobowe administratorowi wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie.

3.      Informacje dotyczące opiekuna grobu i osób pochowanych w grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie i uprawnionym organom.

 

P r z e p i s y     k o ń c o w e

 

§ 10

 

1.      Wykonywanie jakichkolwiek czynności na terenie cmentarza komunalnego (poza obsługą grobu przez jego opiekuna) bez zgody zarządcy jest zabronione.

2.      Wszelkie uwagi, skargi i wnioski oraz inne sprawy dotyczące terenu cmentarza należy zgłaszać administratorowi.

3.      Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych od niego niezależnych; nie odpowiada również za rzeczy i mienie pozostawione na cmentarzu.

4.      Naruszenie zasad niniejszego regulaminu uprawnia zarządcę cmentarza do działań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarnictwie i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 23, poz. 295 – z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Rocznice: